1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1934
  6. 259-261
    • An announcement relative to the torch bearing rank in churches. It is mentionned that this rank is known by the terms "torch bearer' or "candle bearer". It is given to two people and usually they would meet in churches in Istanbul, Chios, Metron, Athiras, Serres and Jerusalem. Their duty was to clean the torch and to bring it back the same week to the prelate. Finally, according to the Patriarch Paisiou, the first the torch bearer was the first cantor. He was given this name because he would hold a pot which was used after the light torching.
    • Ανακοίνωση σχετικά με το εκκλησιαστικό αξίωμα του λαμπαδαρίου. Αναφέρεται ότι το αξίωμα αυτό συναντάται και με τους όρους "λαμπαδηφόρος" ή "κηροφόρος". Δινόταν σε δύο και συνήθως σε λαϊκούς, συναντάται στην εκκλησία της Κων/πολης, Χίου, Μετρών, Αθύρας, Σερρών και Ιεροσολύμων. Καθήκον τους ήταν ο καθαρισμός των λαμπάδων και "το φέρειν έκαστον αυτών τη ίδια εβδομάδι την λαμπάδα προ του αρχιερέως". Τέλος, σύμφωνα με τον πατριάρχη Παϊσιο Α΄, λαμπαδάριος ήταν ο πρώτος ψάλτης του χορού, ονομαζόταν δε έτσι γιατί κρατούσε αγγείο "χρησιμεύον εις τα άγια μετά ανημμένη λαμπάδος κεχρυσωμένη, το καλούμενον διβάμβουλον".