Η ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΙΚΛΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ

CONCERNING THE RABBIT'S SENSITIVITY TO THE SMALL-POX SHEEP VIRUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τζωρτζάκη Ν | Μελανίδη Κ
  5. 1934
  6. 217-219
    • A study which refers to the results of a series of experiments regarding the rabbit's sensitivity to the small-pox sheep virus. Here are the conclusions :A) The natural immunity of the rabbit towards the small-pox sheep virus is possible to "bend" through combined injections of lous fat sheep milk and lymphs, B) On certain rabbits, the succesful reaction is specific and C) The small-pox sheep virus coming from the rabbit does not convert but keepsit's infectious capacity towards the sheep.
    • Μελέτη η οποία αναφέρεται στα αποτελέσματα μιας σειράς πειραμάτων αναφορικά με την ευπάθεια του κονίκλου στον ιό της ευλογιάς του προβάτου. Από τα πειράματα προέκυψαν : α) η φυσική ανοσία του κονίκλου ως προς τον ιό της ευλογιάς του προβάτου είναι δυνατή να καμφθεί μέσω συνδυασμένων ενώσεων αποβουτυρωμένου γάλακτος προβάτου και ευλογιακής λύμφης, β) πάνω σε μερικούς κονίκλους η επιτυγχανόμενη αντίδραση είναι ειδική και γ) ο ιός της ευλογιάς του προβάτου διερχόμενος μέσω του κονίκλου δεν μεταλλάσεται αλλά εξακολουθεί να διατηρεί την λοιμογόνο δύναμη του ως προς το πρόβατο.