ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΑΧΕΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΞΙΝΟΥ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΓΛΕΥΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ

SPEEDY DETERMINATION METHOD OF POTASSIUM TARTARIC ACID AND OF FREE TARTARIC ACID IN GRAPES AND WINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βέης,Κωνσταντίνος (1878-1963) | Beis C.
  5. 1934
  6. 201-205
    • A presentation of a new speedy determination method of potassium tartaric acid and of free tartaric acid inside grapes and wines. The determination of potassium tartaric acid and of free tartaric acid in grapes and wines present a large interest for two reasons : first because of it's preparation of tartaric salt and second because it's consists of a way of ckecking the wines authentication until now, the above determination of wine would be made by using two methods . The method from Berthelot and Flerieu and the Reboil altered method from Pasteur. These methods, concerning grapes, were applied after the fermentation of grapes into wine but a long period of time was needed and which from an industrial point of view, was considered too long but with this new method, only 3 hours are needed. After the experiments results, this method is proven to be better.
    • Παρουσίαση μιας νέας μεθόδου ταχύτατου προσδιορισμού του όξινου τρυγικού καλίου και του ελεύθερου τρυγικού οξέος στα γλεύκη και τα κρασιά. Ο προσδιορισμός του όξινου τρυγικού καλίου και του ελεύθερου τρυγικού οξέος στα γλεύκη και τους οίνους παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αφ' ενός μεν από απόψεως παρασκευής τρυγικών αλάτων αφ' ετέρου δε ως μέσα ελέγξεως της γνησιότητας των οίνων. Μέχρι τότε ο παραπάνω προσδιορισμός γινόταν στους οίνους κατά δύο κυρίως μεθόδους, την του Berthelot και Flerieu και την του Pasteur τροποποιηθείσα από τον Reboil. Προκειμένου δε για τα γλεύκη οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονταν μετά την ζύμωση του γλεύκους σε οίνο χρειάζονταν όμως αναμονή δύο ημερών, χρονικό διάστημα δηλ. το οποίο από βιομηχανικής απόψεως θεωρείται υπερβολικό. Με την παραπάνω μέθοδο χρειάζεται χρονικό διάστημα τριών περίπου ωρών, τα αποτελέσματα τέλος της δεύτερης μεθόδου είναι αισθητά ανώτερα όπως προέκυψε ύστερα από την πραγματοποίηση πειραμάτων.