Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΤΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

THE METEOROLOGY IN ODYSSEA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Rouch J. | Rouch J.
  5. 1934
  6. 181-195
    • Based on Homer's reports in Odyssea relative to meteorological and climatological phenomenons, an effort is being made to point out the meteorological differences between the Homerian age and the modern era.
    • Με βάση τις αναφορές του Ομήρου στην Οδύσσεια σχετικά με μετεωρολογικά και κλιματολογικά φαινόμενα γίνεται απόπειρα να επισημανθούν μετεωρολογικές διαφορές μεταξύ των ομηρικών χρόνων και της σύγχρονης εποχής.