ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΚΟΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥ

CONCERNING THE DETERMINATION OF PHYSICAL AND CHEMICAL CONSTANTS OF THE SEED-OIL FIG (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παϊζης Αθ. | Paizis Ath.
  5. 1934
  6. 164-166
    • In this present study, the constants of the seed-oil fig were determined, in other words, the oil fig were determined, in other words, the oil that is taken out from the pressure and extraction from rich in oil fig seeds. The seeds that were used for the oil delivery, were taken through mechanic separation from the desicated left-over ligs, which were isolated after the delivery from those containing sucrose for distillation. The experiments which were made for the determination of physical and chemical constants of the seed-oil fig,, showed their importance and their industrial value.
    • Στην παρούσα μελέτη προσδιορίστηκαν οι σταθερές του συκοσπορελαίου, δηλαδή του ελαίου που εξάγεται από την πίεση και εκχύλιση από πλούσιους σε έλαιο σπόρων των σύκων. Οι σπόροι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την παραλαβή ελαίου, λήφθησαν μέσω μηχανικού αποχωρισμού από τα αποξηραμένα υπολέιμματα των σύκων, τα οποία απομονώθηκαν μετά την παραλαβή από αυτά του σακχάρου για οινοπνευματοποίηση. Τα πειράματα που έλαβαν χώρα για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών σταθερών του συκοσπορελαίου κατέδειξαν την σπουδαιότητα του και την βιομηχανική του αξία.