ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ANECDOTE MEDICAL MANUSCRIPTS FROM ADAMANT CORAY. ANCIENT GREEK MEDICAL ARTICLES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Κούσης Αριστοτέλης Π
  5. 1934
  6. 158-164
    • A presentation and comments on Adamant Coray's manuscript in which an article is registered from Galinou relative to the chapter concerning juces from Hippocrate.
    • Παρουσίαση και σχολιασμός χειρογράφου του Αδαμαντίου Κοραή στο οποίο αναγράφεται κείμενο του Γαληνού σχετικό με το περί χυμών κεφάλαιο του Ιπποκράτους.