ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΕΣ.-

ON A NEW ATTIC TABLE WITH CURSES.- (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Ziebarth E. | Ziebarth E.
  5. 1934
  6. 132-136
    • Report on a number of leaden plates on which various kinds of curses have been engraved. These curses come from various people against teachers , lovers, opponents at law, antagonists, lawers, rhetors,etc. This is an excellent event of the everyday life of Athens of the classic times.
    • Αναφορά σε πλήθος μολυβδίνων ελασμάτων στα οποία ανγράφονται κατάρες από διάφορα άτομα εναντίον δασκάλων, εραστών, ανταγωνιστών, ρητόρων, αντιδίκων, κλπ. Πρόκειται για θαυμάσιο δείγμα της καθημερινής ζωής των Αθηνών των κλασσικών χρόνων.