ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

CONCERNING THE DESIGNATION OF COMPLETE VALUES OF MEASURED MOVEMENT BY THE METHOD OF ABSORBMICROMETRIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Santo Rini Paul | Sauto Paul
  5. 1934
  6. 116-120
    • This announcement refers to the total of systimatic mistakes from the absorbmicrometric method. Specifically , a theory is presented and developed about the construction of a new but same order of marking, with which it will be possible to direct examined unhealthy movements.
    • Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στο σύνολο των συστηματικών σφαλμάτων της απορροφικομετρικής μεθόδου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται και αναλύεται θεωρία για την κατασκευή νέας αλλά ίδιας διάταξης βαθμολογήσεως, κατά την οποία θα είναι δυνατόν να διευθύνονται κατά την κατακόρυφο οι ερευνόμενες ασθενειακές κινήσεις.