ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΣ ΕΝΥΔΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΚΑΣΣΙΤΕΡΩΔΟΥΣ ΚΑΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ

THE APPLICATION OF HYDRATED CHLOROTINNING POTASSIUM FOR IRON'S DESIGNATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βογιατζάκης Εμμαν | Voyiatzakis Em.
  5. 1934
  6. 108-111
    • In this study a method for the iron designation us presented. Specifically, in the proposed method, hydrated chlorotine potassium is used which preparation and properties are analysed. Finally, based on the experiments, the proposed method proved to be accurate and was realized quickly.
    • Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μέθοδος για τον προσδιορισμό του σιδήρου. Συγκεκριμένα, στην μέθοδο που προτείνεται χρησιμοποιείται το δύο φορές ένυδρο του χλωριοκασσιτερώδους καλίου, του οποίου η παρασκευή και οι ιδιότητες αναλύονται. Τέλος, βάσει των πειραμάτων η προτεινόμενη μέθοδος απεδείχθει ακριβής και διεξάγεται ταχέως.