ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΤΕΡΕΒΙΝΘΙΝΗΣ

CONCERNING TURPENTINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Εμμανουήλ Ε | Βογιατζάκης Εμμαν | Voyiatzakis Em.
  5. 1934
  6. 95-108
    • The pharmacochemical turpentine was shown to be consisted of retinite acids : A) Terminthic acid C14H20O2 B) Terminithical acid C16H24O4 C) Termintholic acid C13H23O4 D) Termintholical acid C22H34O3 Ethereal oils and bitter substances were added.
    • Η φαρμακοχημικώς ερευνηθείσα χιακή τερεβινθίνη καταδείχθηκε αποτελούμενη εκ των μονοβασικών ρητινικών οξέων α) τερμινθικού οξέος C14H20O2, β) τερμινθινικού οξέος C16H24O4, γ) τερμινθολικού οξέος C13H23O4, δ) τερμινθολινικού οξέος C22H34O3. Προσέτι από αιθέρια έλαια, ρεζέντη και πικρών ουσιών.