ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

CONCERNING THE COMPLETE INTEGRALS OF EQUATIONS WITH PARTIAL DERIVATIVES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τζώρτζης Α
  5. 1934
  6. 46-49
    • In this announcement, m. Tzortzis presents the products which he concluded from the study of equations complete integrals with partial derivatives class a with the independent variables as he did in previous studies. He also did some research on m. Vessiot's theory "link of infinitesimal modifications", the problem of completion of a general equation category with partial derivatives second and third class with many indepentent variables.
    • Στην παρούσα ανακοίνωση ο κ. Τζώρτζης παρουσιάζει τα εξαγόμενα στα οποία κατέληξε από την μελέτων των πλήρων ολοκληρωμάτων των εξισώσεων με μερικές παραγώγους α τάξεως με ανεξάρτητες μεταβλητές σε προηγούμενες εργασίες και όμως μελέτησε, επί τη βάσει της θεωρίας των δεσμών απειροωών μετασχηματισμών του κ. Vessiot, το πρόβλημα της ολοκληρώσεως μιας γενικής κατηγορίας εξισώσεων με μερικές παραγώγους δευτέρας και τρίτης τάξεως με πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές.