ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΤΕΡΟΛΟΓΟΥ ΕΞ ΙΠΠΟΥ ΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

PREPARATION OF HETEROLOGOUS ON THE SERUM AGAINST SMALL POX SHEEP DISEASE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μελανίδη Κ | Τζωρτζάκη Ν | Melanidis C. | Dembonera G. | Δεμπονέρας Γ.
  5. 1934
  6. 30-35
    • The small pox sheep disease is a nosological entity which belongs to the group of exanthematic diseases and it is due to a filtrable virus. According to facts, only sheeps and cows are considered animals contagious physically and experimentally. During the study, a series of experiments were conducted from which we conclude that horses are sensitive to small pox sheep virus and can be used for the special serum production. The heterologous sprum has newtralization and deterrent properties against the virus and because of it's injection of leucoma, leucomic sediments are found in the serum.
    • Η ευλογιά των προβάτων είναι νοσολογική οντότητα η οποία ανήκει στην ομάδα των εξανθηματικών νοσημάτων και οφείλεται σε διηθητό ιό. Σύμφωνα με δεδομένα μόνο τα προβατοειδή και τα αιγοειδή θεωρούνται ως ζώα επιδεκτικά φυσικής ή πειραματικής μολύνσεως. Κατά την διάρκεια της έρευνας αυτής πραγματοποιήθηκαν μια σειρά πειραμάτων από τα οποία καταλήγουμε στα συμπεράσματα ότι ο ίππος είναι ευπαθής στον ιό της ευλογιάς των προβάτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ειδική οροπαραγωγή. Ο ετερόλογος ορός 'εχει εξουδετερωτικές και προληπτικές ιδιότητες έναντι του αντίστοιχου ιού, και λόγω της εγχύσεως ετεροειδούς λευκώματος βρίσκονται σ' αυτόν ιξηματίναι λευκωματογενείς.