ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

RESEARCH ON THE HYDROGENATION OF OLIVE OIL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χρηστόπουλος Τ. | Konstas Anast. St. | Κώνστας Αν | Christopoulos T.
  5. 1934
  6. 26-30
    • The goal of this study is a research on the changes which the olive oil is submitted to during the industrial hydrogenation. The olive oil is not amongst the oils that are submitted to hydrogenation because due to it's large price, it is not approachable. The results of the study are enough to prove that linseed oil acide is not necessary in order for iso-oil acide is produced. The manner in which iso-oil acide is produced and the reason for it's creation were not familiar during 1934. The fact is that they are produced throught changes of double bond and with the change of cis from of the oil in the tram form. The quantity of the produced solid iso-oil acide does not increase continuously but until a certain point.The relation oils touch the iso -oils rate 10/15 and when reached, then with furter hydrogenation equivalent rates are hydrogenated so that the relation can maintain stable until the of hydrogenetaion.
    • Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη των μεταβολών, τις οποίες υφίσταται το ελαιόλαδο κατά την βιομηχανική υδρογόνωση. Το ελαιόλαδο δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των εις υδρογόνωση υποβαλλομένων ελαίων, διότι, λόγω της μεγάλης του τιμής, δεν συμφέρει η υδρογόνωσή του. Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης είναι αρκετά για να αποδειχθεί ότι δεν απαιτείται παρουσία λινελαϊκού οξέος για να παραχθούν ισοελαϊκά οξέα. Ο τρόπος κατά τον οποίο παράγονται τα ισοελαϊκά οξέα και η αιτία η οποία προκαλεί την γένεση αυτών δεν ήταν τελείως γνωστό κατά το έτος 1934. Γεγονός είναι ότι παράγονταν δια μεταθέσεως του διπλού δεσμού και με την μεταβολή της μορφής του ελαϊκού εις την tram μορφήν. Η ποσότητα των παραγόμενων στερεών ισοελαϊκών οξέων δεν αυξάνεται συνεχώς αλλά μέχρι ενός ορισμένου ορίου. Η σχέση ελαικών/ισοελαϊκών τείνει προς την τιμή 10/15 περίπου και όταν φθάσει αυτή τότε με την περαιτέρω υδρογόνωση υδρογονούνται αντίστοιχα ποσά, ώστε η σχέση να διατηρηθεί σταθερή μέχρι και το τέλος της υδρογονώσεως.