ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΙΒΡΩΜΟΔΙΦΑΙΝΥΛΑΜΙΝΗΣ ΔΙ' ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΒΡΩΜΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΦΑΙΝΥΛΑΜΙΝΗΣ

CONCERNING THE PREPARATION OF DIBOM-DIPHENYLAMIN THROUGHT BROMINE OF DIPHENYLAMIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ | Γαλάτης Λ
  5. 1934
  6. 20-21
    • During one research about the designation method of diphenylamin throught bromine, it was observed that tetra-bromine-diphenylamin is not the lowest effect in the direct impact of bromine on diphenylamin in ethyl alcohol but with the impact of a calculated bromine quantity and a right choice of conditions for the experiment, it is taken as a major product, 4.4' dibromine-diphenylamin. It was also observed that monobromine diphenylamin is not produced even if we add the relative quantities of bromine with the neccessary precautions. Finally, after the realization of the experiment, he concludes that under specific conditions, monobromine derivatives of diphenylamin are not produced because after the use of a bromine molecule, nothing was found desides traces of tetrabromine-diphenylamin, dibromine-diphenylamin and unaltered diphenylamin.
    • Κατά την εκτέλεση μιας έρευνας για την μέθοδο προσδιορισμού της διφαινυλαμίμης δια βρωμώσεως, παρατηρήθηκε ότι η τετραβρωμο-διφαινυλαμίνη δεν είναι το χαμηλότερο προϊόν της αμέσου επιδράσεως βρωμίου επί της διφαινυλαμίνης εν αλκοολιακώ διαλύματι, αλλ' ότι με την επίδραση της υπολογισμένης ποσότητας βρωμίου και κατάλληλης εκλογής των συνθηκών του πειράματος λαμβάνεται ως κύριο προϊόν η 4.4-διβρωμο-διφαινυλαμίνης. Παρατηρήθηκε επίσης ότι μονοβρωμοδιφαινυλαμίνη δεν παράγεται, έστω και αν προσθέσουμε μόνο το ανάλογο ποσό βρωμίου και με τις απαραίτητες προφυλάξεις. Τέλος ύστερα από την πραγματοποίηση πειράματος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μονοβρωμιωμένο παράγωγο της διφαινυλαμίνης δεν παράγεται καθ' όσον με την χρησιμοποίηση ενός μορ. βρωμίου δεν βρέθηκε κάτι εκτός ιχνών τετραβρωμο-διφαινυλαμίνης, διβρωμο-δφαινυλαμίνης και αναλλοιωτής διφαινυλαμίνης.