ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

PROCLAMATION OF PRIZES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1960
  6. 477-479
    • Proclamation of awards of all the classes of the Academy of Athens which will be gievn one-two years latter.
    • Προκήρυξη βραβείων όλων των τάξεων της Ακαδημίας Αθηνών που θα απονεμηθούν ένα-δύο χρόνια αργότερα.