ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ GESCHICHTE DER GRIECHISCHEN LITERATUR

THE BOOK PRESENTATION OF "GESCHICHTE DER GRIECHISCHEN LITERATUR" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1960
  6. 386-388
    • The book of Austrian professor, m. Albin Lesky "History of ancient greek literature" is presented in which the spiritual conquests of ancient authors are exposed which effected the formation of western civilization.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του αυστριακού καθηγητή κ. Albin Lesky" Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας", στο οποίο εκτίθενται οι πνευματικές κατακτήσεις των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων, τα οποία επέδρασαν αποτελεσματικά στον σχηματισμό του δυτικού πολιτισμού.