ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΝ

GEOLOGIC AND PETROLOGIC STUDY IN SAMOTHRAKI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Δάβη Ελευθερία
  5. 1960
  6. 290-293
    • The petrification order is given that constitute Samothraki, the petrifications from explosions, the granite, the limestones, the sandstones, the volcanic petrifications etc.
    • Παρατίθενται οι σειρές πετρωμάτων που συνιστούν τη Σαμοθράκη, τα εκρηξιγενή πετρώματα, οι γρανίτες, οι φυλλίτες, οι ασβεστόλιθοι, οι ψαμμίτες, τα ηφαιστειογενή πετρώματα κλπ.