ΟΙ ΚΡΗΤΙΔΙΚΟΙ ΕΧΙΝΟΙ ΤΩΝ ΣΚΙΡΩΝΙΔΩΝ ΠΕΤΡΩΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ)

THE CRETACEOUS SEA-URCHINS OF SKIRONIDON ROCKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1960
  6. 280-289
    • The first paleo-fauna of creataceous sea-urchins in Greece are being studied and described. The representitives of skironidon rocks are given and the opinion is expressed that the stratums with sea-urchins of the geranion mountains are classified under Turon and not under Cenoman.
    • Μελετάται και περιγράφονται οι πρώτες στην Ελλάδα ανευρεθείσες παλαιοπανίδες κρητιδικών εχίνων. Παρατίθενται οι αντιπρόσωποι των Σκυρωνίδων πετρών και εκτίθεται η άποψη ότι τα στρώματα μετ' εχίνων των Γερανείων Ορέων, κατατάσσονται στο Τουρώνιο και όχι στο Κενομάνιο.