ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΠΡΩΤΟΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ HALCL4 ΚΑΙ HALCL3OH ΓΙΑ Τ' ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ

RESEARCH ON THE COMPLEX HALOACIDS HAICL4 AND HAICL3 OF OTHER OXONIUM FORMING COMPOUNDS, EXCEPT ETHER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσαγκάρης Ι. Μ. | Tsangaris I. M. | Μηλιώτης Ι.Α | Miliotis I.A | Kontoyiannakos I. K. | Κοντογιαννάκος Ι. Κ.
  5. 1960
  6. 273-279
    • It is proven expirementally that the formation of the acetonic complex haloacid HAICL4 is not possible because the aceton undergaes the effect of hydrochloric acid as well as of self condensed chlorion alumina but the formation of the complex of that type after the effect of self-condensation of the acetone is also not possible because the removed during self-condensation water effects the haloacid and leads to the formation of hydroxonium haloacid HAICL3OH.
    • Αποδεικνύεται πειραματικά ότι ο σχηματισμός του ακετονικού συμπλόκου αλογονοξέος Halcl4 δεν είναι δυνατός λόγω του ότι η ακετόνη υφίσταται την επίδραση τόσον του υδροχλωρίου, όσον και του χλωριούχου αργιλλίου αυτοσυμπυκνούμενη αλλά και ο σχηματισμός του συμπλόκου του τύπου αυτού μετά των προϊόντων της αυτοσυμπυκνώσεως της ακετόνης δεν είναι δυνατός διότι το κατά την αυτοσυμπύκνωση αποβαλλόμενο νερό επιδρά επί του αλογονοξέος και οδηγεί στο σχηματισμ΄του υδροξυλιωμένου αλογονοξέος του Halcl3OH.