ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΩΚΑΙΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΛΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΧΩΡΥΓΙΟΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

OBSERVATIONS ON THE EOCENIC TRANGRESSION IN CHORYGI WEST MACEDONIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Mercier J
  5. 1960
  6. 257-264
    • The eocenic savings which are found between the villages Vafiamori and Chorygi are being studied. The stratigraphic order in the area is given and based on definitions, the author admits that the stratums are Oversiew-Bartonian age, particularly Bartonian.
    • Μελετώνται οι ηωκαινικές αποθέσεις, οι οποίες συναντώνται μεταξύ των χωρίων βαφειοχώριο και χωρύγιο. Δίδεται η στρωματογραφική σειρά στην περιοχή και βάσει των προσδιορισμών, ο συγγραφέας δέχεται ότι τα στρώματα είναι Ωβερσίου-Μπαρτονίου ηλικίας, περισσότερο δε Μπαρτονίου.