ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΒΩΞΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ-ΜΑΝΔΡΑΣ-ΜΕΓΑΡΩΝ

TECTONICS OF BAUXITIC DEPOSITS IN THE AREA ELEUSINA-MANDRA-MEGARA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kiskiras Demetrios | Κισκύρας Δημ Α
  5. 1960
  6. 232-239
    • A general description of the creation, development and the final formation of bauxitic deposits in the area Eleusina-Megara.
    • Γενική περιγραφή της δημιουργίας, εξέλιξης και τελικής διαμόρφωσης των βωξιτικών κοιτασμάτων της περιοχής Ελευσίνας-Μεγάρων Αττικής.