ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

DEATH ANNOUNCEMENT OF ACADEMY MEMBER ANTONIO KERAMOPOULLOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1960
  6. 229-231
    • The death of regular member of the Academy, m. Antonio Keramopoullos is announced and facts are given about his scientific, social and national work.
    • Ανακοινώνεται ο θάνατος του τακτικού μέλους της Ακαδημίας κ. Αντωνίου Κεραμόπουλου και δίδονται στοιχεία για το επιστημονικό, κοινωνικό και εθνικό έργο του.