Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΙΚΗΣ ΥΑΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

THE DISCOVERY OF THE PLEISTOCENIC HYAENA IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1960
  6. 173-178
    • Some paleontologic work is being made on mammals corpses, which were found in Ermioni's cave. The finding consists of a fragment of a hyaena's right lower jaw and it is proven that it's geographical spreading extends towards south-east until Peloponiso.
    • Επεξεργάζονται παλαιοντολογικώς, λείψανα θηλαστικών, τα οποία βρέθηκαν στο σπήλαιο της Ερμιόνης. Το εύρημα αποτελεί θραύσμα της δεξιάς κάτω γνάθου υαίνης και αποδεικνύεται ότι η γεωγραφική της εξάπλωση επεκτείνεται προς νοτιοανατολή μέχρι την Πελοπόννησο.