ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1960
  6. 155-158
    • The work writting "Die orthodoxe kirche in grieechischer Sicht Evangelisches Verlagswerk Stultgart", 1959-1960, is presented which helps to familiarize the greek orthodox church with the heterodox world. Also, the book : "Rud. Pfeiffer, Aushewahlte Schriften " is presented which consists of a collection from professor's R. Pfeiffer literary treatises.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμμα "Die orthodoxe kirche in griechischer Sicht Evangelisches Verlagswerk Stultgart, 1959-1960", το οποίο βοηθά στην πληρέστερη γνωριμία της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας στον ετερόδοξο κόσμο. Επίσης, παρουσιάζεται το βιβλίο : Rud pfeiffer, Aushewahlte Schriften, το οποίο αποτελεί συλλογή των φιλολογικών διατριβών του καθηγητή R. Pfeiffer.