ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

DEATH ANNOUNCEMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. 1960
  5. 152-154
    • Some biographic facts and the scientific activity of the late member of the Academy, Nikolao Exarchopoulos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αποβιώσωντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Νικολάου Εξαρχόπουλου.