ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ

TECHNOCRATIC REMARKS CONCERNING A MINIATURE OF MILANO'S PHYSIOLOGUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρη Μαρία
  5. 1960
  6. 136-142
    • A description is made of the code E.16 sup which is found in greek manuscripts in the Ambrosiana Library of Milano which decorates the article that concerns physics history.
    • Γίνεται περιγραφή του κώδικα E.16sup, που βρίσκεται στα ελληνικά χειρόγραφα της Αμβροσιανής Βιβλιοθήκης του Μιλάνου, αλλά και των μικρογραφιών που κοσμούν το κείμενο, που αφορά την φυσική ιστορία.