ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΩΝΩΠΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΝΑΓΚΗ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΛΗΨΙΝ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ

OLD AND NEW CONCLUSIONS OF BIODYNAMIC ANOPHELISM. A NEED FOR GENERALIZATION FOR THE PREVENTION OF THE RETURN OF MALARIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1960
  6. 104-110
    • Biodynamic anophelism is recommended with which the harmless types are made from and this way, we can avoid the return of Malaria.
    • Προτείνεται η βιοδυναμική κωνωπολογία, με την οποία γίνονται τα ακίνδυνα είδη και έτσι μπορούμε να αποφύγουμε την επάνοδο της ελονοσίας.