ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΙΔΑΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

CONCERNING THE LIFE SPAN OF SPURTS INSIDE THE ACTIVITY CENTERS OF SOLAR CHROMOSPHERE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μακρής Κ Ι
  5. 1960
  6. 82-85
    • The dimensions and the life span of chromospheric spurts on a solar disc and inside the activity areas of solar chromosphere are being examined. These formations were studied in calm areas of the chromosphere and it was discovered that the life span of those dark formations depend on the middle diameter.
    • Μελετώνται οι διαστάσεις και η διάρκεια ζωής των χρωμοσφαιρικών πιδάκων σε προβολή επί του ηλιακού δίσκου και εντός των περιοχών δράσεως της ηλιακής χρωμόσφαιρας. Οι σχηματισμοί αυτοί, μελετήθηκαν σε ήρεμες περιοχής της χρωμόσφαιρας και βρέθηκε ότι η διάρκεια ζωής των σκοτεινών αυτών σχηματισμών εξαρτάται από τη μέση διάμετρο αυτών.