ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

DEATH ANNOUNCEMENT OF A REGULAR MEMBER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1960
  6. 30-32
    • Biographic facts and the scientific work of the late regular member of the Academy, Constantinos Amandou.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αποβιώσωντος τακτικού μέλους της ακαδημίας, Κωνσταντίνου ΄Αμαντου.