ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μελάς Σπυρίδων
  5. 1960
  6. 3-10
    • After the withdrawal of the Athens Academy presidency from academic m. Bratsioti, the former president m. Melas does a short account of the work done.
    • Με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας της Ακαδημίας Αθηνών απ' τον ακαδημαϊκό κ. Μπρατσιώτη, ο τέως πρόεδρος κ. Μελάς προβαίνει σε σύντομο απολογισμό του συντελεσθένως έργου.