ΠΟΘΕΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΠΑΝΕΑΣ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

THE ORIGIN OF THE NAME "SPANEAS" OF THE HOMONYM BYZANTINE ADMOMITORY POEM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαδημητρίου Γ
  5. 1965
  6. 560-562
    • It is a speach concerning the name "Spaneas" which is usually ascribed to the author of the admonitory poem of the 12th century Alexio Kompino.
    • Πρόκειται για ομιλία με αντικείμενο το όνομα "Σπανέας", το οποίο αποδίδεται συνήθως στον φερόμενο ως συγγραφέα του παραινετικού ποιήματος του 12ου αι. Αλέξιο Κομνηνό.