Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΣΤΟΔΟΝΤΩΝ Α) ΤΟΥ ZYGOLOPHODON BORSONI ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ANANCUS (BUNOLOPHODON) ARVERNENSIS ΕΚ ΤΩΝ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΛΙΑΣ

THE PRESENCE OF MASTODOM A) OF ZYGOLOPHODON BORSONI INSIDE THE PLIOCENIC STRATUMS IN VATHILAKOY, NORTH WEST OF SALONIKA B) OF ANANCUS (BUNOLOPHODON) ARVERNENSIS INSIDE THE PLIOCENIC STRATUMS OF PILIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1965
  6. 376-386
    • Trunk animals are described of zygolophodon borsoni and of anancus arvernensis. Their special features are presented as well as the geographical and chronical designation of those species.
    • Περιγράφονται οδόντες προβοσκιδωτών του zygolophodon borsoni και του anancus arvernensis. Παρουσιάζονται τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά τους καθώς και ο γεωγραφικός και χρονικός πρσδιορισμός των ειδών αυτών.