ΑΙ ΜΑΡΓΑΙ ΜΕ ΤΡΟΧΑΛΙΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΧΩΡΟΥΣ

MARL STRATUM WITH PEBBLES IN NAFPLIO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Dercourt Jean | Magne J. | Magne J. | Dercourt Jean
  5. 1965
  6. 351-358
    • Thanks to the discovery of a rich microfauna constituted of holes which was recovered inside a marl stratum which is rich in pebbles, a detailed stratigraphic section of the lower critidikou of Nafplio is given.
    • Χάρις στη ανεύρεση μιας πλούσιας μικροπανίδας συνισταμένης κυρίως από τρηματοφόρα που ανακαλύφτηκε εντός των μαργαϊκών στρωμάτων, που είναι πλούσια σε τροχαλίνας, δίδεται λεπτομερής στρωματογραφική τομή του κατωτέρου κρητιδικού της περιοχής του Ναυπλίου.