ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΙΝ ΑΥΤΩΝ

CHANGES IN THE ULTRAVIOLET SPECTRUM OF FATS AND OILS DURING TRANSES TERIFICATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ninnis Lys.N | Νίννης Λυσ.Ν | Νίννη Μαρία Λ
  5. 1965
  6. 285-295
    • Studies as to how much the resolidification of upcoming changes of oily materials in the ultraviolet spectrum are being made and they are compared to the upcoming changes in the spectrum of oily materials during the bleaching effect of activated earths.
    • Ερευνώνται οι κατά την μετεστερεοποίηση επερχόμενες στο υπεριώδες φάσμα μεταβολές λιπαρών υλών και συγκρίνονται προς τις επερχόμενες μεταβολές στο φάσμα των λιπαρών υλών κατά την επίδραση ενεργοποιηθεισών αποχρωστικών γαιών.