ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (λ max) 282 MΜ.

CONSTITUENTS OF UNSADONIFIABLE PORTION OF MILK LIPIDS (MAX 282 MP) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ninnis Lys.N | Νίννης Λυσ.Ν | Νίννη Μαρία Λ
  5. 1965
  6. 275-284
    • A systimatic study on the differences in the spectrum which appear during the delivery of the milk's fat and an isolation is made from the milk, of the combination's characteristic ultraviolet absorption (max 282mm)
    • Γίνεται συστηματική έρευνα των διαφορών στο φάσμα, που εμφανίζονται κατά την παραλαβή του λίπους απ' το γάλα και πραγματοποιείται απομόνωση απ' το γάλα , των ενώσεων χαρακτηριστικής υπεριώδους απορροφήσεως(λ max 282 m μ).