Η ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΡΜΟΡΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠ' ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ (1667)

GEORGE'S MORMORIS MOBILE ESTATE TRANSFERS FROM CRETE TO VENICE (1667) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αντωνιάδης Σ. | Antoniadis S.
  5. 1965
  6. 258-267
    • From the state's archives of venice we received information about the Mormori family which is famous in the history of Crete in the 16th century. Inside a photo album amongst the files, we learn important facts about the familly and especially the financial life of that era.
    • Μέσα από τα κρατικά αρχεία της Βενετίας παίρνουμε πληροφορίες για την οικογένεια Μόρμορη, που είναι γνωστή στην ιστορία της Κρήτης του 16ου αι. Μέσα από ένα ευρετήριο που βρέθηκε μέσα σ' αυτά, μαθαίνουμε σημαντικά πράγματα για την ζωή και κυρίως την οικονομική ζωή της εποχής εκείνης.