ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  5. 1965
  6. 250-251
    • Academic m. Mitsopoulos presents the 14th and 15th volume of "geological chronical of greek territories". In the magazine, unique studies are published concerning the geological study in greek territory, which include Cyprus and Northern Epirus.
    • Ο ακαδημαϊκός κ. Μητσόπουλος παρουσιάζει τον 14ο κ΄15ο τόμο των "γεωλογικών χρονικών των ελληνικών χωρών". Στο περιοδικό, δημοσιεύονται πρωτότυπες μελέτες που αφορούν την γεωλογική έρευνα της ελληνικής χώρας, στην οποία περιλαμβάνεται η Κύπρος κ΄η βόρειος ΄Ηπειρος.