ΑΝΔΡΕΣ ΥΠΕΡΦΙΑΛΟΙ

HAUGHTY MEN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Marinatos Spir. | Μαρινάτος Σπυρ.
  5. 1965
  6. 209-222
    • It is an effort to give an interpretation to the word "haughty" and for this purpose, a factor from the Mycenaen era is given, in other words, a "pot" because it's relevant to the word's origin.
    • Επιχειρείται να δωθεί η ερμηνεία της λέξεως "υπερφίαλος". Προς τον σκοπό αυτό δίδεται αρχαιολογικό στοιχείο μυκηναίκής εποχής δηλ. το συγγενές προς την φιάλη αγγείο, επειδή σχετίζεται με την προέλευση της λέξης.