ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ALEXANDER FLEMING

PROGRESS IN BIOTHERAPEUTICS IN THE TEN YEARS AFTER ALEXANDER FLEMING'S DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1965
  6. 139-142
    • The important observations as well as the discovery of penicillin are being pointed out from Alexander Fleming. His contribution in the fight against infections diseases as well as his contribution in the discovery of other antibiotics from other researchers were especially important. Last, a short review is being made on the progress made in that sector in the last 10 years.
    • Επισημαίνονται οι σπουδαίες παρατηρήσεις καθώς και η ανακάλυψη της πενικιλλίνης από τον Alexander Fleming. Η συμβολή του στην καταπολέμηση των λοιμωδών νόσων καθώς και στην συμβολή του στην εύρεση άλλων αντιβιοτικών από άλλους ερευνητές υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Γίνεται τέλος μια σύντομη ανασκόπηση της προόδου που έγινε, στον τομέα αυτό , τα τελευταία 10 χρόνια.