ΠΕΡΙ ΑΝΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΡΡΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ MARCHALINA HELLENICA (GENNADIUS) CHEMIPTERA MARGARODIDAE- COELOSTOMIDIINAE

CONCERNING THE FINDINGS OF UNKNOWN TILL TODAY MALE INDIVIDUAL OF THE MARCHALINA HELLENICA SPECIES (GENNADIUS) CHEMIPTERA MARGARODIDAE-COELOSTOMIDIINAE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Nikolopoulos Chr. N. | Νικολόπουλος Χρ. Ν.
  5. 1965
  6. 132-136
    • A description as well as microphotographs are given of the male insect of the species marchalina hellenica (gennadius).
    • Παρατίθεται περιγραφή καθώς και μικροφωτογραφίες του άρρενος εντόμου του είδους Marchalina hellenica (Gennadius)