ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

PROSPERITY AND DECADENCE IN THE CHURCH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ | Balanos Dimitrios
  5. 1939
  6. 676-688
    • Periods of prosperity of the church are being examined which are identified with periods of development, progress and respect of the prevaiting healthy phelosophical and scientific principles. On the contrary, the church would decline everytime it considered, itself a real estate property and would preoccupcy, itself with details and formalities instead of whole and substancial matters.
    • Εξετάζονται περίοδοι ακμής της εκκλησίας οι οποίες ταυτίζονται με περιόδους εξέλιξης προόδου και σεβασμού των επικρατουσών υγιεινών φιλοσοφικών και επιστημονικών αρχών. Αντίθετα η εκκλησία παρήκμαζε κάθε φορά που θεωρούσε αυτήν ακίνητον ενώ ασχολείτο με λεπτομέρειες και τυπικότητες αντί για το σύνολον και την ουσία των πραγμάτων.