ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

INTRODUCTION IN THE HISTORY OF PHYSICAL SCIENCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεφανίδης Μιχαήλ
  5. 1939
  6. 609-611
    • A description of the syntax and articulation manner of the book entitled : "Introduction in the history of physical sciences". This book aims to the historical and philosophical preparation of the scientist researcher and the formation of the specialist historian of sciences.
    • Περιγραφή του τρόπου σύνταξης και διάρθρωσης του βιβλίου υπό τον τίτλον "Εισαγωγή εις την ιστορίαν των φυσικών επιστημών". Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στην ιστορικήν και φιλοσοφικήν προπαρασκευήν του επιστήμονος ερευνητού και την διαμόρφωσιν του ειδικού κατ' επίτευγμα ιστορικού των επιστημών.