ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

DEPOSITION OF WORK WRITTINGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Δυοβουνιώτης Κ | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Κυριακός Γεώργιος
  5. 1939
  6. 584-587
    • George Kiriakos presents the somptuous book edition in Alexandria by N. Livanou in english entitled : "John Sakellariou and egyptian cotton". G. Ioakimoglou develops the importance of the studies in the Andrea Siggrou Hospital. K. Diovouniotis analyses the manuscript content of nobleman Postelnikou Vasiliou which was written in Istanbul in 1798 and is entitled : "Saving bay".
    • Ο Γεώργιος Κυριακός παρουσίασεν πολυτελή έκδοσιν βιβλίου του εις Αλεξάνδρειαν κ. Ν. Λιβάνου εις την αγγλικήν γλώσσαν με τίτλον " Ο Ιωάννης Σακελλαρίδης και ο αιγυπτιακός βάμβαξ". Ο Γ. Ιωακείμογλου αναπτύσσει την σπουδαιότητα των γενομένων εργασιών εις το νοσοκομείον Ανδρέα Συγγρού. Ο Κ. Δυοβουνιώτης αναλύει το περιεχόμενον χειρογράφου του άρχοντος Ποστελνικου Βασιλείου το οποίον εγγράφη εις Κων/πολη το 1798 και επιγράφεται ως : " ΄Ορμος Σωτήριος ".