ΠΕΡΙ ΚΟΛΛΕΙΔΟΥΣ ΡΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

CONCERNING THE CALLOIDAL RHENIUM AND IT'S CATALYTIC PROPERTIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957) | Στάθη Αικατερίνη
  5. 1939
  6. 574-581
    • In an announcement of an author 2 years ago, the new mineral rhenium became known in fine division that has catalytic properties. e.g. with this intervention, the combonation of hydrogen and nitrogen and the synthesis of ammonia from it, etc. This present announcement consists a continuation of ? and the authors achieved a new preparation manner of rhenium under calloidic form with more intense catalytic properties. In the announcement, methods are mentioned during which rhenium takes. a calloidal form and displays properties analogous with those of metals in the platinum group.
    • Εις ανακοίνωσιν του ενός συγγραφέως προ διετίας, έγινε γνωστόν ότι το νέον μέταλλον ρήνιον εν λεπτώ διαμερισμώ κατέχει καταλυτικές ιδιότητες. π.χ. με την μεσολάβησιν αυτού, επιτυγχάνεται η ένωσις υδρογόνου και αζώτου και η εξ αυτών σύνθεσις της αμμωνίας κλπ. Η παρούσα ανακοίνωσις αποτελεί συνέχειαν της παραπάνω και οι συγγραφείς επέτυχαν και νέον τρόπον παρασκευής του ρηνίου υπό κολλοειδή μορφήν με εντονώτερες καταλυτικές ιδιότητες. Εις την ανακοίνωσιν αναφέρονται μέθοδοι κατά τας οποίας το ρήνιον λαμβάνει την κολλοειδή μορφήν και δεικνύει ιδιότητες εις πολλά σημεία ανάλογες προς τα μέταλλα της ομάδος του λευκόχρυσου.