ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΒΩΞΙΤΟΥ

A NEW METHOD OF DETERMINATION FOR THE DISSOLVABILITY ABILITY OF BAUXITE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Deligiannis Ant | Δεληγιάννης Αντ.
  5. 1939
  6. 530-539
    • From previous studies, it was ascertained that they're were two kinds of greek bauxite from which one is dissolvable with the Bayer method through self-closement, while both are dissolvable during the pyrogenous method by Fussion with carbonic soda. For this present study, the attainoment of the same result was attempted with the study of bauxite dehydration conditions. The basic throught and the guedelines of the study was the ascertaiment that if 2 minerals which belong in 2 different crystallized systems exist, it would be usefull to expect the existence of various in the temperature and the phenomenon of dehydration.
    • Εις προγενέστερες εργασίες είχε διαπιστωθεί ότι υφίστανται δύο είδη ελληνικού βωξίτου, εκ των οποίων το ένα μόνον είναι διαλυτοποιήσιμον κατά την μέθοδον bayer δι' αυτοκλείστου, ενώ και τα δύο διαλυτοποιούνται κατά την πυρογενή μέθοδον διά συντήξεως μετ' ανθρακικής σόδας. Δια της προκειμένης εργασίας επεχειρήθη η επίτευξις του ιδίου αποτελέσματος δια της μελέτης των συνθηκών της αφυδατώσεως του βωξίτου. Βασική σκέψις και κατευθυντήριος γραμμή της εργασίας, υπήρξεν η διαπίστωσις, ότι εφ' όσον υπάρχουν δύο ορυκτά τα οποία ανήκουν εις δύο διάφορα κρυσταλλικά συστήματα, θα ώφειλε ν' αναμένεται και η ύπαρξις διαφορών εις την θερμοκρασίαν και εν γένει εις το φαινόμενον της αφυδατώσεως.