1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ
  5. 1939
  6. 485-488
    • These following books are presented : "Dictionary of the greek language (A-P)" It was made out and written by hand by un forgettable teacher Constantine Economou "Records of the first orthodox theological convention" which took place in Athens in 1939. "The orthodox church in the Balkans and in north Asia". "The prestige of Anglican consecration".
    • Παρουσιάζονται τα βιβλία : "Λεξικό της ελληνικής γλώσσας (Α-Π)" συνταχθέν και γραφέν ιδιοχείρως υπό τον αειμνήστου διδασκάλου του γένους Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων. "Πρακτικά του πρώτου πανορθόδοξου θεολογικού συνεδρείου" που έγινε στην Αθήνα το 1939. "Η ορθόδοξη εκκλησία στα Βαλκάνια και την βόρεια Ασία" "Το κύρος των αγγλικανικών χειροτονιών".