ΝΕΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΑΣΤΡΟΛΑΒΙΟΝ

A NEW GENERAL ASTROLABE LEVEL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Hors George M. | Χόρς Γεώργιος Μ.
  5. 1939
  6. 441-457
    • The speedy solution of a series of astronomic problems especially on shapeless stars is completely achieved with the use of spheral likeness of the celestical sphere, with drawings of the shapeless, equiped through the appropriate maximum cycles. The high expense for the construction of this organ and it's large size, led to the need to solve this issue by using celestial maps, projectors, in other words of the celestial sphere on level. More usefull is the stereographic projector.
    • Η ταχεία επίλυσις σειράς αστρονομικών προβλημάτων επί των απλανών κυρίως αστέρων, επιτυγχάνεται πλήρως διά της χρήσεως σφαιρικού ομοιώματος της ουρανίου σφαίρας, με ζωγραφισμένους τους απλανείς, εφωδιασμένου διά των καταλλήλων μεγίστων κύκλων. Το πολυδάπανον όμως της κατασκευής του οργάνου τούτου, και το ογκώδες αυτού, ωδήγησεν εις την αναζήτησιν επιλύσεως του ζητήματος διά της χρησιμοποιήσεως ουρανίων χαρτών, προβολών δηλαδή της ουρανίου σφαίρας επί επιπέδου. Προσφορωτέρα κρίνεται η στερεογραφική προβολή.