ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

DEPOSITION OF WORK WRITTINGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Δυοβουνιώτης Κ | Κεραμόπουλλος Α | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1939
  6. 428-431
    • M. K. Diovouniotis presents the 1st volume of "Byzantine History" by Cons. Amantou, m. Sotiriou presents the book by ms Elizabeth Lioukenof "Olive and the basilica olive grove of the olive grove mount during Constantinou's era". Finally, m. Ant. Keramopoullos presents the work of m. Mertziou.
    • Ο κ. Κ. Δυοβουνιώτης παρουσιάζει τον α΄ τόμον της "Βυζαντινής ιστορίας" του Κωνστ. Αμάντου. Ο κ. Γ. Σωτηρίου παρουσιάζει το βιβλίον της κας Ελισάβετ Λιουκιάνωφ, "Ο ελαιών και η βασιλική του ελαιώνος του ΄Ορους των ελαιών κατά την εποχήν του Κωνσταντίνου". Τέλος ο κ. Αντ. Κεραμόπουλος παρουσιάζει το έργον του κ. Μέρτζιου.