ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΔΙΝΗΣ

CONCERNING A COMBINATION OF LEUCOMA AND PYRIDINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Χρηστομάνος Αναστάσιος Α.
  5. 1939
  6. 421-424
    • The announcement refers to the effect of pyridine on leucoma (egg)? where ? where body heat is produced which, when heated at 100 C, transforms into a yellowish clear liquid. Concerning the addition, a greater part of pyridine demolishes the white body which, in a perfect dry state has a crystal- like texture and which, according to the announcement, should be considered as a combination of leucoma and pyridine. This combination of leucoma and pyridine by the writter, doesn't produce sediment with picric acid. This combination is classified under pepsin and ? but in a smaller scale.
    • Η ανακοίνωσις αναφέρεται εις την επίδρασιν πυριδίνης επί λευκώματος αυγού, όπου παράγεται μετ' εκκλήσεως θερμότητος σώμα λευκόν, το οποίον θερμαινόμενον εις τους 100 C μεταβάλλεται εις υποκίτρινον διαυγές υγρόν. Διά της προσθήκης τώρα μεγαλύτερας ποσότητος πυριδίνης κατακρημνίζεται σώμα λευκόν, το οποίον εις τελείαν ξηράν κατάστασιν έχει υφήν κρυσταλλοειδή και το οποίον σύμφωνα προς τις αναλύσεις πρέπει να εκληφθεί ως ένωσις λευκώματος μετά πυριδίνης. Η ευρεθείσα παρά του συγγραφέως ένωσις λευκώματος και πυριδίνης, δεν δίδουν ίζημα μετά πικρικού οξέος. Η ένωσις αυτή, πέπτεται υπό της πεψίνης ως και της τριψίνης αλλ' εις μικρότερην κλίμακα.