Σχολικά κτίρια -- Καταστροφές και λεηλασίες -- Ελλάδα

  1. Θεματικές επικεφαλίδες
    1. Σχολικά κτίρια (Αντικείμενο)
    2. Καταστροφές και λεηλασίες (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Περιοχή)